Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Brusne

Obec Brusno v zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme a §4 zákona NR SR 596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Brusne, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno s nástupom od 1. 9. 2019

Dejiny životného prostredia v doline Sopotnice a Brusnianky

Pozývame vás na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať 15. mája 2019 o 9:00 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie výsledky výskumov pozvaných odborníkov zaoberajúcich sa archeológiou, históriou, historickou krajinou, činnosťami človeka v krajine v minulosti, dejinami ťažby a spracovania nerastných surovín, technickými a kultúrnymi pamiatkami, tradičnou kultúrou čipkárskych komunít v dolinách Sopotnice (vrátane Bukovského potoka) a Brusnianky.

Kliknutím počúvate zvýraznený text!