Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Brusno

Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a návrh VZN č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky .

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia z ustanovujúceho – prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno konaného dňa 10. decembra 2018 a uznesenia z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno konaného dňa 27. decembra 2018

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu

Pred samotným triedením odpadu do príslušných vriec a nádob je potrebné sa zamyslieť nad tým, že dôležité je tiež predchádzať jeho vzniku. Čo to vlastne znamená?

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!