Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

20. ročník súťaže „Čipkárskô 2019“ sa uskutoční 18. mája 2019.

Aktuality a novinky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a návrh VZN č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky .

Pozvánka na 3. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva tretie zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 30. januára (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!