Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

Pozvánka na 36. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starostka obce Brusno  podľa ustanovenia  § 12 od.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate šieste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 20. novembra  (utorok)  2018 o 16.00 hod na Obecnom úrade v Brusne.

Pozvánka na 35. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starostka obce Brusno  podľa ustanovenia  § 12 od.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate piate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 22. októbra (pondelok)  2018 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne.

Informácia o systéme triedeného zberu

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!