Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Všetky potrebné informácie pre voliča nájdete v tomto článku.

Pozvánka na 13. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva trináste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 22. januára (streda) 2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUSNO o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia č. 1/2020 Obecné zastupiteľstvo obce Brusno v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Všetky aktuality

Click to listen highlighted text!