Prečítajte si občasíik občanov Brusna

Vitajte v obci Brusno

Kalendár podujatí

Aktuality

Vážení spoluobčania,

Dňa 20. júla 2014 v našej obci došlo k požiaru rodinného domu
p. Stanislava Mikloša, na ul. Rad. Rodinný dom nie je obývateľný a musí
sa asanovať. Poškodený Vás prosí o finančnú pomoc pre riešenie bytovej
otázky. Kto chce pomôcť môže poslať finančné prostriedky
podľa svojich možností na účet poškodeného.

Poštová banka, č.ú.: 92189321/6500

Všetkým, ktorí prispejú k vyriešeniu ťažkej životnej situácie
ďakuje Stanislav Mikloš.


27. 11. 2015
Obecný úrad Brusno: Knižný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Brusne Návrh!
Knižný poriadok – Cenník, poplatky a služby Návrh!
VZN obce Brusno č. 104/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh!
VZN obce Brusno č. 103/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Návrh!
VZN obce Brusno č. 102/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Návrh!

13. 11. 2015
Obecný úrad Brusno: Voľby do NRSR 2016 – informácia pre voliča

16. 10. 2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmetom zákazky je: Postupná demolácia budovy „Jánošík“ Školská 352/30 Brusno – nakladanie, odvoz a uloženie vybúraných hmôt na skládku do 20 km podľa PD.

Výzva búracie práce.pdf

31. 8. 2015
Obecný úrad Brusno: VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby

13. 8. 2015
Obecný úrad Brusno: Návrh VZN č 100/2015 o trhovom poriadku Návrh!
Návrh VZN č. 101/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Návrh!

13. 7. 2015
Obecný úrad Brusno: Návrh stanov FK 34 Brusno.
Prosíme o vyjadrenie fanúšikov futbalu do štvrtka 16.7.2015 na Obecný úrad Brusno

1. 7. 2015

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 7/B 8 / 2015 zo dňa 29.6.2015 schválilo odpredaj pozemku par. KN-E č. 345/2 o výmere 101 m2, druh pozemku,ostatná plocha evidovaný na LV č. 1553,  katastrálne územie Brusno,   par. KN-E č. 346/1 o výmere 365 m2, spoluvlatník obec v ½ t.j. 182,5 m2 druh pozemku, orná pôda evidovaný na LV č. 1721, katastrálne územie  Brusno v zmysle  § 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie  znaleckého posudku a náklady na obchodno verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku. Záujemcovia o kúpu pozemku môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Brusno v lehote  do 31.7.2015 v úradných hodinách v pondelok až piatok  od 7.30 do 16.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 7/B 9 / 2015 zo dňa 29.6.2015 schválilo odpredaj pozemku par. KN-E č. 226 o výmere 124 m2, druh pozemku,  záhrada evidovaný na LV č. 1553,  katastrálne územie Brusno,  v zmysle  § 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie  znaleckého posudku a náklady na obchodno verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku. Záujemcovia o kúpu pozemku môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Brusno v lehote  do 31.7.2015 v úradných hodinách v pondelok až piatok  od 7.30 do 16.00 hod.

Zverejnenie zámeru predaj pozemku

19. 6. 2015
Obecný úrad Brusno: Dňa 30. 5. 2015 sa už tradične konal na "Čipkárskom námestí" už 16. ročník akcie „Čipkárskô"

12. 6. 2015
Obecný úrad Brusno: Návrh VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby Návrh!

17. 4. 2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmetom zákazky je: demontáž krytiny a krovu, montáž nového krovu, dodávka a montáž krytiny a žlabov na budove súp č. 401/36 v Brusne, podľa výkazu výmer.

Výzva krov knižnica Brusno.pdf

10. 4. 2015
UaPS Ondrej: Zápisnice z valných zhromaždení UaPS Ondrej konaných v roku 2014

2. 4. 2015
Ondrobrus: Plán turistických akcií na rok 2015 a fotogaléria z minuloročných akcií

31. 1. 2015

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok priamym predajom

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č.5/B6 /2015 zo dňa 30.3.2015 schválilo

Podľa  § 9 odst. 2 písm a) a c)  v spojení s § 9a odst. 1 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku  v lokalite  Pod Dubinkou a to  pozemok KN-C 2041/21,22 o výmere 538 m2, druh pozemku záhrada, KN-C 2041/20 o výmere 524 m2, druh pozemku záhrada katastrálne územie Brusno za dohodnutú cenu 40 €/m2.

Záujemcovia o kúpu pozemku môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Brusno v lehote  do 30.4.2015 v úradných hodinách v pondelok až piatok  od 7.30 do 16.00 hod.

Zverejnenie zámeru predaj pozemku.pdf

31. 3. 2015
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno č. 98/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

12. 3. 2015
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie stavby Brusno - odkanalizovanie ul. Lúka

12. 3. 2015
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno  č. 98/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru Návrh!

23. 2. 2015

Obchodno verejná súťaž na predaj osobného motorového vozidla

Podmienky predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže
na predaj vozidla Škoda Octavia Combi

23. 2. 2015

Výzva na predloženie ponuky na realizáciu zákazky

Vypracovanie inžiniersko geologického posúdenia pre IBV Dubinka - Brusno

IBV Dubinka Výzva Vypracovanie posudku.doc
IBV Dubinka Marketingový prieskum.doc


Výzva na predloženie ponuky na realizáciu zákazky

Oprava a údržba verejného osvetlenia a údržba elektrických zariadení v obecných budovách

Oprava verejného osvetlenia Výzva.doc
Oprava verejneho osvetlenia Marketingov prieskum.doc

6. 2. 2015
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby " Brusno - odkanalizovanie ul. Lúka"

3. 2. 2015
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 97/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 96/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

28. 1. 2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Nákup osobného motorového vozidla triedy M1

Výzva motorové vozidlo.pdf

9. 1. 2015
Volejbal: Obecný volejbalový turnaj mužov 2015 (3.1.2015)

8. 1. 2015


Pozvánka

     Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Brusne Vás  pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 17. januára  2015  t.j. v sobotu  od 17,00 hod.
Miestnom kultúrnom stredisku (na poschodí).

PROGRAM:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej  komisie
  2. Správa o činnosti a ďalších úlohách DHZ
  3. Správa o hospodárení
  4. Plán hlavných úloh na rok 2015                
  5. Diskusia
  6. Odovzdanie členských preukazov novým členom
  7. Ocenenie členov organizácie
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Žiadame členov organizácie, aby si priniesli 2,- € na zaplatenie členského za rok 2015.
V prípade, že sa nemôžeš zúčastniť VČS požiadaj o členskú známku v termíne najneskôr
do 30. 3. 2015 pokladníka: Miroslava Hrašku, bytom Brusno, ul. Lúka  742.

     Na VČS každý člen dostane kalendár na rok 2015. Po ukončení schôdze bude podané občerstvenie. Rokovania sa podľa možnosti zúčastnite v uniforme.

Dušan Zázrivec
predseda DHZ

5. 1. 2015
Obecný úrad Brusno: Čipkárske zvesti č.2 – december 2014

22. 12. 2014
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 95/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecný úrad Brusno: Všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

16. 12. 2014
Obecný úrad Brusno: Kalendár separovaného zberu pre rok 2015

Staršie aktualityPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

© 2006-2011 Obec Brusno, všetky práva vyhradené. Design © 2006 A grafik spol. s r.o.