Prečítajte si občasíik občanov Brusna

Vitajte v obci Brusno

Kalendár podujatí

AktualityVážení spoluobčania,

Dňa 20. júla 2014 v našej obci došlo k požiaru rodinného domu
p. Stanislava Mikloša, na ul. Rad. Rodinný dom nie je obývateľný a musí
sa asanovať. Poškodený Vás prosí o finančnú pomoc pre riešenie bytovej
otázky. Kto chce pomôcť môže poslať finančné prostriedky
podľa svojich možností na účet poškodeného.

Poštová banka, č.ú.: 92189321/6500

Všetkým, ktorí prispejú k vyriešeniu ťažkej životnej situácie
ďakuje Stanislav Mikloš.


23. 2. 2015

Výzva na predloženie ponuky na realizáciu zákazky

Vypracovanie inžiniersko geologického posúdenia pre IBV Dubinka - Brusno

IBV Dubinka Výzva Vypracovanie posudku.doc
IBV Dubinka Marketingový prieskum.doc


Výzva na predloženie ponuky na realizáciu zákazky

Oprava a údržba verejného osvetlenia a údržba elektrických zariadení v obecných budovách

Oprava verejného osvetlenia Výzva.doc
Oprava verejneho osvetlenia Marketingov prieskum.doc

6. 2. 2015
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby " Brusno - odkanalizovanie ul. Lúka"

3. 2. 2015
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 97/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 96/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

28. 1. 2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Nákup osobného motorového vozidla triedy M1

Výzva motorové vozidlo.pdf

9. 1. 2015
Volejbal: Obecný volejbalový turnaj mužov 2015 (3.1.2015)

8. 1. 2015


Pozvánka

     Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Brusne Vás  pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 17. januára  2015  t.j. v sobotu  od 17,00 hod.
Miestnom kultúrnom stredisku (na poschodí).

PROGRAM:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej  komisie
  2. Správa o činnosti a ďalších úlohách DHZ
  3. Správa o hospodárení
  4. Plán hlavných úloh na rok 2015                
  5. Diskusia
  6. Odovzdanie členských preukazov novým členom
  7. Ocenenie členov organizácie
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Žiadame členov organizácie, aby si priniesli 2,- € na zaplatenie členského za rok 2015.
V prípade, že sa nemôžeš zúčastniť VČS požiadaj o členskú známku v termíne najneskôr
do 30. 3. 2015 pokladníka: Miroslava Hrašku, bytom Brusno, ul. Lúka  742.

     Na VČS každý člen dostane kalendár na rok 2015. Po ukončení schôdze bude podané občerstvenie. Rokovania sa podľa možnosti zúčastnite v uniforme.

Dušan Zázrivec
predseda DHZ

5. 1. 2015
Obecný úrad Brusno: Čipkárske zvesti č.2 – december 2014

22. 12. 2014
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 95/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecný úrad Brusno: Všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

16. 12. 2014
Obecný úrad Brusno: Kalendár separovaného zberu pre rok 2015

Staršie aktualityPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

© 2006-2011 Obec Brusno, všetky práva vyhradené. Design © 2006 A grafik spol. s r.o.