Prečítajte si občasíik občanov Brusna

Vitajte v obci Brusno

Kalendár podujatí

Aktuality

4. 10. 2016
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby 9067- BRUSNO-REKONŠTRUKCIA VNV č. 382 ZA ÚV č. 58

9. 9. 2016
Obecný úrad Brusno: Návrh VZN obce Brusno č. 107/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.

22. 8. 2016
Obecný úrad Brusno: SSE – Distribúcia, oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena v zmysle geometrického plánu č. 37056565 – 2/16, katastrálne územie Brusno

24. 6. 2016
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby optický kábel Brusno

2. 6. 2016
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania stavby optický kábel Brusno

1. 6. 2016
Obecný úrad Brusno: Dňa 21. 5. 2016 sa konal v Brusne 17. ročník súťaže „Čipkárskô 2016“

8. 4. 2016
UaPPS Ondrej: Uznesenie č.1/2015 z valného zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Ondrej konanej dňa 25. 4. 2015.

6. 4. 2016
TO Ondrobrus: Plán turistických akcií na rok 2016

7. 3. 2016
Obecný úrad Brusno: Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.3.2016 v obci Brusno

7. 3. 2016
Obecný úrad Brusno: Územná stratégia Banskobystrického kraja - Záverečné stanovisko

22. 2. 2016
Obecný úrad Brusno: Návrh VZN obce Brusno č. 106 /2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Návrh!

29. 1. 2016

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 11/B 6/ 2016 zo dňa 25.1.2016 schválilo odpredaj pozemku par. KN-E č. 286/2 o výmere cca 10-15 m2 druh pozemku,  ostatná plocha na LV č. 1553,  katastrálne územie Brusno,  v zmysle  § 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie  znaleckého posudku a náklady na obchodno verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku. Záujemcovia o kúpu pozemku môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Brusno v lehote  do 21.3.2016 v úradných hodinách v pondelok až piatok  od 7.30 do 16.00 hod.

Zámer predať  majetok obce  Brusno bol  zverejnený :
na úradnej tabuli obce  dňa 29.1.2016
na internetovej  stránke obce  dňa 29.1.2016

Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Rastislav Majer,  Marianna Meškanová, Bc. Danica Parobeková, Ing. Juraj Pavúk, Ing. Ján Vaník
proti (menovite): 0 
zdržali sa (menovite): 0

12. 1. 2016
Volejbal: V sobotu 9. januára 2016 sa stretli priaznivci volejbalu už na 12. ročníku obecného volejbalového turnaja o putovný pohár starostky obce Brusno.

21. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: Prejekt "Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno"

19. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: Prevencia proti vandalizmu a kriminalite v obci Brusno

9. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: VZN obce Brusno č. 105 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 Návrh!

27. 11. 2015
Obecný úrad Brusno: Knižný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Brusne Návrh!
Knižný poriadok – Cenník, poplatky a služby Návrh!
VZN obce Brusno č. 104/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh!
VZN obce Brusno č. 103/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Návrh!
VZN obce Brusno č. 102/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Návrh!

16. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: Kalendár separovaného zberu pre rok 2016

Staršie aktualityPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

Váš e-mail:
Zadajte
bezpečnostný
kód:

 

© 2006-2011 Obec Brusno, všetky práva vyhradené. Design © 2006 A grafik spol. s r.o.