Prečítajte si občasíik občanov Brusna

AktualityVážení spoluobčania,

Dňa 20. júla 2014 v našej obci došlo k požiaru rodinného domu
p. Stanislava Mikloša, na ul. Rad. Rodinný dom nie je obývateľný a musí
sa asanovať. Poškodený Vás prosí o finančnú pomoc pre riešenie bytovej
otázky. Kto chce pomôcť môže poslať finančné prostriedky
podľa svojich možností na účet poškodeného.

Poštová banka, č.ú.: 92189321/6500

Všetkým, ktorí prispejú k vyriešeniu ťažkej životnej situácie
ďakuje Stanislav Mikloš.


16. 12. 2014
Obecný úrad Brusno: Kalendár separovaného zberu pre rok 2015

15. 11. 2014
Obecný úrad Brusno: Výsledky komunálnych volieb 2014

14. 11. 2014
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 95/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh!

24. 10. 2014
Obecný úrad Brusno: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brusno 2014 - 2020

23. 10. 2014
Obecný úrad Brusno: Všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Návrh!

16. 10. 2014
Obecný úrad Brusno: Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odvor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o pľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

10. 10. 2014
Obecný úrad Brusno: VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

30. 9. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru

29. 9. 2014
Obecný úrad Brusno: Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov OZ – pre komunálne voľby 2014

13. 8. 2014
Obecný úrad Brusno: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brusno

6. 8. 2014
Obecný úrad Brusno: Zverejnenie počtu obyvateľov obce Brusno pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014

26. 6. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru

28. 5. 2014
Obecný úrad Brusno: Dňa 17. 5. 2014 sa už tradične konal na "Čipkárskom námestí" už 15. ročník akcie „Čipkárskô"

28. 5. 2014
Volejbal fotogaléria: Dve družstvá na súťaži „Čipkárskô“

21. 5. 2014
Obecný úrad Brusno: VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a VZN o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

19. 5. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmetom zákazky je opracovanie a montáž drevenej konštrukcie nosnej časti, krovu, montáž krytiny a žlabov na stavbe "TRŽNICA" Brusno.

Výzva montáž tržnica

16. 5. 2014
Obecný úrad Brusno: Čipkárske zvesti č.1 – máj 2014

7. 5. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky- vypracovanie projektovej dokumentácii zateplenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy- Spoločenský dom Brusno.

Predmetom zákazky je vypracovanie PD Spoločenský dom Brusno- zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich stavieb vrátane zateplenia.

Výzva Spoločenský dom Brusno

4. 4. 2014
Volejbal: Jarná brigáda OVK na antukovom ihrisku (2.4.2014)

4. 4. 2014

POZVÁNKA

Na riadne zhromaždenie Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva (UaPPS) Ondrej, ktoré sa uskutoční v sobotu

26. apríla 2014 o 14.00 hodine v kultúrnom dome v Brusne

Prezentácia sa uskutoční v čase od 12.30 do 13.45 hod.

Program valného zhromaždenia a splnomocnenie

25. 3. 2014
Volejbal: Dňa 22. 3. 2014 OVK v Brusne usporiadal  v hale ZŠ s MŠ v Brusne 9. ročník volejbalového turnaja žien o putovný pohár starostky obce Brusno

24. 3. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky - na dodávku stravovacích poukážok pre zamestnancov

Predmetom zákazky je služba - dodávka stravovacích poukážok pre zamestnancov v sídle Brusno v dohodnutej cene, rozsahu a podľa požiadaviek, ich doručovanie v termíne a na miesta určené odberateľom. Výška nominálnej hodnoty stravovacích poukážok sa bude meniť v závislosti od finančných zdrojov verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 z. z. o cestovných náhradách.

Výzva stravné lístky

20. 3. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Oprava vstupnej chodby v budove súp.č. 606/2 v katastri obce Brusno - určenie predpokladanej ceny a výber dodávateľa stavebných prác .

Výzva oprava chodby
Monitoring oprava chodby

19. 3. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky - MONOGRAFIA
o obci BRUSNO

na výber dodávateľa služby, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. platný – aktuálny ku dňu zaslania tejto výzvy.

Názov predmetu zákazky: Poskytnutie služby – Grafika, zalomenie, skenovanie, tlač a väzba monografie o obci Brusno v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Výzva Monografia o obci Brusno
Monitoring – Monografia o obci Brusno

18. 3. 2014
Obecný úrad Brusno: Návrh úprav rozpočtu na rok 2014

14. 3. 2014
TO Ondrobrus: Fotogalérie turistických akcií z roku 2013 a plán turistický akcií na rok 2014

3. 3. 2014

Čipkárskô 2014

V roku 2014 obec oslavovuje viac výročí: 590 rokov prvej písomnej zmienky o obci,
120. výročie požiarnikov, 80. výročie futbalu, 15. výročie varenia čipkárskeho,
10. výročie maliarskeho plenéria a 215 rokov kúpeľov.

Čipkárske sa bude variť 17. 5. 2014 (prvá písomná zmienka je 24. 5. 1424).

Upozorňujeme, že pôvodný termín varenia čipkárskeho z 24. 5. 2014 sa mení na 17. 5. 2014 vzhľadom na to, že 24. 5. 2014 sa konajú voľby do európskeho parlamentu.

22. 2. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Špecializované služby - „Komplexný poradenský a realizačný servis pri verejnom obstarávaní“ na výber dodávateľa elektrickej energie, zemného plynu a stravných lístkov realizovaných pomocou elektronickej aukcie, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. platný – aktuálny ku dňu zaslania tejto výzvy.

Výzva EE+ZP+SL
Marketingový prieskum EE+ZP+SL

12. 2. 2014
Obecný úrad Brusno: Zverejnenie zákaziek verejným obstarávateľom (aktualizácia)

28. 1. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Zverejnenie zámeru predať 10% podielu spoločnosti
Brusno-Turist s.r.o. Brusno 530

Zverejnenie zámeru

22. 1. 2014

POZVÁNKA

na valné zhromaždenie Urbárskeho pasienkového spoločenstva Brusno,
ktoré sa uskutoční dňa

22. februára 2014 ( v sobotu ) v MKS Brusno o 14,00 hod.
PREZENTÁCIA OD 13,15 HOD!

Program valného zhromaždenia a splnomocnenie

10. 1. 2014
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 89/2014

Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 88/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č.  90 /2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014

7. 1. 2014
Obecný úrad Brusno: Zverejnenie zákaziek verejným obstarávateľom (aktualizácia)

7. 1. 2014
Volejbal: Obecný volejbalový turnaj mužov 2014 (4.1.2014)

Staršie aktualityPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

© 2006-2011 Obec Brusno, všetky práva vyhradené. Design © 2006 A grafik spol. s r.o.