Prečítajte si občasíik občanov Brusna

AktualityVážení spoluobčania,

Dňa 20. júla 2014 v našej obci došlo k požiaru rodinného domu
p. Stanislava Mikloša, na ul. Rad. Rodinný dom nie je obývateľný a musí
sa asanovať. Poškodený Vás prosí o finančnú pomoc pre riešenie bytovej
otázky. Kto chce pomôcť môže poslať finančné prostriedky
podľa svojich možností na účet poškodeného.

Poštová banka, č.ú.: 92189321/6500

Všetkým, ktorí prispejú k vyriešeniu ťažkej životnej situácie
ďakuje Stanislav Mikloš.


9. 1. 2015
Volejbal: Obecný volejbalový turnaj mužov 2015 (3.1.2015)

9. 1. 2015
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 97/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 Návrh!

8. 1. 2015


Pozvánka

     Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Brusne Vás  pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 17. januára  2015  t.j. v sobotu  od 17,00 hod.
Miestnom kultúrnom stredisku (na poschodí).

PROGRAM:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej  komisie
  2. Správa o činnosti a ďalších úlohách DHZ
  3. Správa o hospodárení
  4. Plán hlavných úloh na rok 2015                
  5. Diskusia
  6. Odovzdanie členských preukazov novým členom
  7. Ocenenie členov organizácie
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Žiadame členov organizácie, aby si priniesli 2,- € na zaplatenie členského za rok 2015.
V prípade, že sa nemôžeš zúčastniť VČS požiadaj o členskú známku v termíne najneskôr
do 30. 3. 2015 pokladníka: Miroslava Hrašku, bytom Brusno, ul. Lúka  742.

     Na VČS každý člen dostane kalendár na rok 2015. Po ukončení schôdze bude podané občerstvenie. Rokovania sa podľa možnosti zúčastnite v uniforme.

Dušan Zázrivec
predseda DHZ

8. 1. 2015
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 96/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Návrh!

5. 1. 2015
Obecný úrad Brusno: Čipkárske zvesti č.2 – december 2014

22. 12. 2014
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 95/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecný úrad Brusno: Všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

16. 12. 2014
Obecný úrad Brusno: Kalendár separovaného zberu pre rok 2015

15. 11. 2014
Obecný úrad Brusno: Výsledky komunálnych volieb 2014

24. 10. 2014
Obecný úrad Brusno: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brusno 2014 - 2020

16. 10. 2014
Obecný úrad Brusno: Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odvor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o pľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

10. 10. 2014
Obecný úrad Brusno: VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

30. 9. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru

29. 9. 2014
Obecný úrad Brusno: Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov OZ – pre komunálne voľby 2014

13. 8. 2014
Obecný úrad Brusno: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brusno

6. 8. 2014
Obecný úrad Brusno: Zverejnenie počtu obyvateľov obce Brusno pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014

26. 6. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru

28. 5. 2014
Obecný úrad Brusno: Dňa 17. 5. 2014 sa už tradične konal na "Čipkárskom námestí" už 15. ročník akcie „Čipkárskô"

28. 5. 2014
Volejbal fotogaléria: Dve družstvá na súťaži „Čipkárskô“

21. 5. 2014
Obecný úrad Brusno: VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a VZN o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

19. 5. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmetom zákazky je opracovanie a montáž drevenej konštrukcie nosnej časti, krovu, montáž krytiny a žlabov na stavbe "TRŽNICA" Brusno.

Výzva montáž tržnica

16. 5. 2014
Obecný úrad Brusno: Čipkárske zvesti č.1 – máj 2014

7. 5. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky- vypracovanie projektovej dokumentácii zateplenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy- Spoločenský dom Brusno.

Predmetom zákazky je vypracovanie PD Spoločenský dom Brusno- zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich stavieb vrátane zateplenia.

Výzva Spoločenský dom Brusno

4. 4. 2014
Volejbal: Jarná brigáda OVK na antukovom ihrisku (2.4.2014)

4. 4. 2014

POZVÁNKA

Na riadne zhromaždenie Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva (UaPPS) Ondrej, ktoré sa uskutoční v sobotu

26. apríla 2014 o 14.00 hodine v kultúrnom dome v Brusne

Prezentácia sa uskutoční v čase od 12.30 do 13.45 hod.

Program valného zhromaždenia a splnomocnenie

25. 3. 2014
Volejbal: Dňa 22. 3. 2014 OVK v Brusne usporiadal  v hale ZŠ s MŠ v Brusne 9. ročník volejbalového turnaja žien o putovný pohár starostky obce Brusno

24. 3. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky - na dodávku stravovacích poukážok pre zamestnancov

Predmetom zákazky je služba - dodávka stravovacích poukážok pre zamestnancov v sídle Brusno v dohodnutej cene, rozsahu a podľa požiadaviek, ich doručovanie v termíne a na miesta určené odberateľom. Výška nominálnej hodnoty stravovacích poukážok sa bude meniť v závislosti od finančných zdrojov verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 z. z. o cestovných náhradách.

Výzva stravné lístky

20. 3. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Oprava vstupnej chodby v budove súp.č. 606/2 v katastri obce Brusno - určenie predpokladanej ceny a výber dodávateľa stavebných prác .

Výzva oprava chodby
Monitoring oprava chodby

19. 3. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky - MONOGRAFIA
o obci BRUSNO

na výber dodávateľa služby, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. platný – aktuálny ku dňu zaslania tejto výzvy.

Názov predmetu zákazky: Poskytnutie služby – Grafika, zalomenie, skenovanie, tlač a väzba monografie o obci Brusno v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Výzva Monografia o obci Brusno
Monitoring – Monografia o obci Brusno

18. 3. 2014
Obecný úrad Brusno: Návrh úprav rozpočtu na rok 2014

14. 3. 2014
TO Ondrobrus: Fotogalérie turistických akcií z roku 2013 a plán turistický akcií na rok 2014

3. 3. 2014

Čipkárskô 2014

V roku 2014 obec oslavovuje viac výročí: 590 rokov prvej písomnej zmienky o obci,
120. výročie požiarnikov, 80. výročie futbalu, 15. výročie varenia čipkárskeho,
10. výročie maliarskeho plenéria a 215 rokov kúpeľov.

Čipkárske sa bude variť 17. 5. 2014 (prvá písomná zmienka je 24. 5. 1424).

Upozorňujeme, že pôvodný termín varenia čipkárskeho z 24. 5. 2014 sa mení na 17. 5. 2014 vzhľadom na to, že 24. 5. 2014 sa konajú voľby do európskeho parlamentu.

22. 2. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Špecializované služby - „Komplexný poradenský a realizačný servis pri verejnom obstarávaní“ na výber dodávateľa elektrickej energie, zemného plynu a stravných lístkov realizovaných pomocou elektronickej aukcie, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. platný – aktuálny ku dňu zaslania tejto výzvy.

Výzva EE+ZP+SL
Marketingový prieskum EE+ZP+SL

12. 2. 2014
Obecný úrad Brusno: Zverejnenie zákaziek verejným obstarávateľom (aktualizácia)

28. 1. 2014

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno

Zverejnenie zámeru predať 10% podielu spoločnosti
Brusno-Turist s.r.o. Brusno 530

Zverejnenie zámeru

22. 1. 2014

POZVÁNKA

na valné zhromaždenie Urbárskeho pasienkového spoločenstva Brusno,
ktoré sa uskutoční dňa

22. februára 2014 ( v sobotu ) v MKS Brusno o 14,00 hod.
PREZENTÁCIA OD 13,15 HOD!

Program valného zhromaždenia a splnomocnenie

10. 1. 2014
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 89/2014

Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 88/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č.  90 /2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014

7. 1. 2014
Obecný úrad Brusno: Zverejnenie zákaziek verejným obstarávateľom (aktualizácia)

7. 1. 2014
Volejbal: Obecný volejbalový turnaj mužov 2014 (4.1.2014)

Staršie aktualityPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

© 2006-2011 Obec Brusno, všetky práva vyhradené. Design © 2006 A grafik spol. s r.o.