Prečítajte si občasíik občanov Brusna

Vitajte v obci Brusno

Kalendár podujatíOpatrenia počas vykurovacieho obdobia

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov pri používaní palivových spotrebičov ako aj od ich nesprávnej obsluhy.

Prečítajte si zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní


Aktuality

29. 1. 2016

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 11/B 6/ 2016 zo dňa 25.1.2016 schválilo odpredaj pozemku par. KN-E č. 286/2 o výmere cca 10-15 m2 druh pozemku,  ostatná plocha na LV č. 1553,  katastrálne územie Brusno,  v zmysle  § 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie  znaleckého posudku a náklady na obchodno verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku. Záujemcovia o kúpu pozemku môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Brusno v lehote  do 21.3.2016 v úradných hodinách v pondelok až piatok  od 7.30 do 16.00 hod.

Zámer predať  majetok obce  Brusno bol  zverejnený :
na úradnej tabuli obce  dňa 29.1.2016
na internetovej  stránke obce  dňa 29.1.2016

Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Rastislav Majer,  Marianna Meškanová, Bc. Danica Parobeková, Ing. Juraj Pavúk, Ing. Ján Vaník
proti (menovite): 0 
zdržali sa (menovite): 0

12. 1. 2016
Volejbal: V sobotu 9. januára 2016 sa stretli priaznivci volejbalu už na 12. ročníku obecného volejbalového turnaja o putovný pohár starostky obce Brusno.

21. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: Prejekt "Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno"

19. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: Prevencia proti vandalizmu a kriminalite v obci Brusno

9. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: VZN obce Brusno č. 105 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 Návrh!

27. 11. 2015
Obecný úrad Brusno: Knižný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Brusne Návrh!
Knižný poriadok – Cenník, poplatky a služby Návrh!
VZN obce Brusno č. 104/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh!
VZN obce Brusno č. 103/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Návrh!
VZN obce Brusno č. 102/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Návrh!

16. 12. 2014
Obecný úrad Brusno: Kalendár separovaného zberu pre rok 2015

Staršie aktualityPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

Váš e-mail:
Zadajte
bezpečnostný
kód:

 

© 2006-2011 Obec Brusno, všetky práva vyhradené. Design © 2006 A grafik spol. s r.o.