Prečítajte si občasíik občanov Brusna

Vitajte v obci Brusno

Aktuality

29. 5. 2017

Zverejnenie zámeru predať budovu a pozemky vo vlastníctve
obce Brusno obchodnou verejnou súťažou

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č.23/B6/2017 zo dňa 22.5.2017 schválilo podľa 
§ 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer predať nehnuteľnosti:

  • budovu súp. č. 551 s príslušenstvom (bývalá materská škola) postavená na pozemku
    par. KN-C č. 1454/2,
  • pozemok par. KN-C č. 1454/1, o výmere 2267 m2, zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok par. KN-C č. 1454/2, o výmere 899 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v k. ú. Brusno, obec Brusno, vedené na liste vlastníctva č. 752

obchodnou verejnou súťažou za kúpnu cenu najmenej vo výške 116 000 € určenú znaleckým posudkom č. 21/2017 z 2.5.2017 a podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Kalendár podujatí
Obec Brusno vyhlasuje súťaž amatérskej fotografie na tému

V obci a v chotári - krajinná fotografia

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, ktorý pošle najviac 6 svojich krajinných fotografií z chotára obce Brusno na e-mailovú adresu: agrafik@agrafik.sk alebo doručí na CD nosiči na obecný úrad
v Brusne do 31.3.2017.

Do súťaže sa prijímajú snímky len v digitálnej podobe, formát JPG alebo TIF pomenovaný názvom fotografie, minimálneho rozlíšenia
2 Megapixely, (veľkosť 10 x 15 cm pri rozlíšení  300 dpi).
Pri dlhších formátoch veľkosť kratšej strany snímky nesmie byť menšia ako 1063 obrazových bodov (pixelov).

Fotografie budú zverejnené na webovej stránke obce Brusno a o víťazovi rozhodne odborná porota.

Pravidlé fotosúťaže


Inzercia

Bistro Mates prijme do trvalého pracovného pomeru čašníčku-čašníka.

Nástup možný ihneď. Platové podmienky, pracovný čas, rozsah pracovných povinností bude komunikovaný pri osobnom pohovore.

Kontakt: 0903 804 057


Aktuality

7. 6. 2017
Obecný úrad Brusno: Dňa 20. 5. 2015 sa už tradične konal na "Čipkárskom námestí" už 18. ročník akcie „Čipkárskô"

22. 5. 2017
ZŠ s MŠ Brusno: Rozpis stretnutí – finálový turnaj M SR vo volejbale – Mladšie žiačky - štvorice (27.- 28. máj 2017)

25. 4. 2017
Obecný úrad Brusno: Súťažné pravidlá a prihláška do súťaže Čipkárskô

13. 4. 2017

POZVÁNKA

Na riadne zhromaždenie Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva (UaPPS) Ondrej ktoré sa uskutoční v sobotu

29. apríla 2017 o 14.00 hodine v kultúrnom dome v Brusne

Prezentácia sa uskutoční v čase od 12.30 do 13.45 hod.

Program valného zhromaždenia a splnomocnenie

17. 2. 2017
TO Ondrobrus: Turistický rok 2016 vo fotogalérii. Plán turistických akcií na rok 2017

2. 2. 2017
Obecný úrad Brusno: Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

19. 12. 2016
Obecný úrad Brusno: Čipkárske zvesti č.2 – december 2016

19. 12. 2016
Obecný úrad Brusno: VZN obce Brusno č. 108 /2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017

30. 11. 2016
Obecný úrad Brusno: Návrh VZN obce Brusno č. 108 /2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Návrh!
Návrh dotácie na žiaka školského zariadenia na rok 2017 Návrh!
Návrh rozpočtu obce Brusno na rok 2017
Návrh!

28. 11. 2016

Obchodno verejná súťaž

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Podľa § 281 až 288 obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. A) zákona č. 138/1991 zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov o  uzavretie kúpnej zmluvy na predaj vozidla na zber a odvoz odpadu vo vlastníctve obce

Špecifikácia predávaného hnuteľného majetku a podmienky verejnej súťaže

4. 10. 2016
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby 9067- BRUSNO-REKONŠTRUKCIA VNV č. 382 ZA ÚV č. 58

9. 9. 2016
Obecný úrad Brusno: Návrh VZN obce Brusno č. 107/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.

22. 8. 2016
Obecný úrad Brusno: SSE – Distribúcia, oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena v zmysle geometrického plánu č. 37056565 – 2/16, katastrálne územie Brusno

24. 6. 2016
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby optický kábel Brusno

2. 6. 2016
Stavebný úrad Brusno: Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania stavby optický kábel Brusno

1. 6. 2016
Obecný úrad Brusno: Dňa 21. 5. 2016 sa konal v Brusne 17. ročník súťaže „Čipkárskô 2016“

8. 4. 2016
UaPPS Ondrej: Uznesenie č.1/2015 z valného zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Ondrej konanej dňa 25. 4. 2015.

6. 4. 2016
TO Ondrobrus: Plán turistických akcií na rok 2016

7. 3. 2016
Obecný úrad Brusno: Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.3.2016 v obci Brusno

7. 3. 2016
Obecný úrad Brusno: Územná stratégia Banskobystrického kraja - Záverečné stanovisko

22. 2. 2016
Obecný úrad Brusno: Návrh VZN obce Brusno č. 106 /2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Návrh!

29. 1. 2016

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 11/B 6/ 2016 zo dňa 25.1.2016 schválilo odpredaj pozemku par. KN-E č. 286/2 o výmere cca 10-15 m2 druh pozemku,  ostatná plocha na LV č. 1553,  katastrálne územie Brusno,  v zmysle  § 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie  znaleckého posudku a náklady na obchodno verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku. Záujemcovia o kúpu pozemku môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Brusno v lehote  do 21.3.2016 v úradných hodinách v pondelok až piatok  od 7.30 do 16.00 hod.

Zámer predať  majetok obce  Brusno bol  zverejnený :
na úradnej tabuli obce  dňa 29.1.2016
na internetovej  stránke obce  dňa 29.1.2016

Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Rastislav Majer,  Marianna Meškanová, Bc. Danica Parobeková, Ing. Juraj Pavúk, Ing. Ján Vaník
proti (menovite): 0 
zdržali sa (menovite): 0

12. 1. 2016
Volejbal: V sobotu 9. januára 2016 sa stretli priaznivci volejbalu už na 12. ročníku obecného volejbalového turnaja o putovný pohár starostky obce Brusno.

21. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: Prejekt "Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno"

19. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: Prevencia proti vandalizmu a kriminalite v obci Brusno

9. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: VZN obce Brusno č. 105 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 Návrh!

27. 11. 2015
Obecný úrad Brusno: Knižný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Brusne Návrh!
Knižný poriadok – Cenník, poplatky a služby Návrh!
VZN obce Brusno č. 104/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh!
VZN obce Brusno č. 103/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Návrh!
VZN obce Brusno č. 102/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Návrh!

16. 12. 2015
Obecný úrad Brusno: Kalendár separovaného zberu pre rok 2016

Staršie aktualityPredpoved pocasia :: www.meteo.sk

Z technických príčin je služba pozastavená

© 2006-2011 Obec Brusno, všetky práva vyhradené. Design © 2006 A grafik spol. s r.o.